Calories in Tesco Prawn Cocktail Flavour Mini Rice & Corn Cakes