Calories in Bread, White, Farmhouse Or Split Tin

0