Calories in Tesco Mozzarella & Slow Roasted Tomatoes